Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej

w Szkole Podstawowej im. P. Stalmacha w Bażanowicach

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz nauczyciele przedszkola w Bażanowicach.

 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

 3. Każdy czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biblioteki.

 4. W bibliotece należy zachować ciszę; nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

 5. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.

 6. Książki i inne materiały należy traktować jak dobro wspólne; zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

WYPOŻYCZANIE

 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech tygodni; lektury wypożycza się na okres miesiąca.

 2. Istnieje możliwość prolongaty, tj. przesunięcia terminu zwrotu o następne dwa tygodnie, pod warunkiem, że nikt nie czeka na tę książkę.

 3. W wyjątkowych sytuacjach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń.

 4. Czytelnik może wypożyczać jedynie na swoje nazwisko i nie może oddawać książek innym osobom.

 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mogą jednorazowo wypożyczyć większą liczbę książek.

 6. Lektury i zbiory podręczne wydaje nauczyciel bibliotekarz, do pozostałych zbiorów uczniowie mają swobodny dostęp.

 7. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, lub oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

 8. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec dnia pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.

 9. Pod koniec roku szkolnego wszystkie książki i inne materiały wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie.

 10. Można wypożyczyć książki na okres wakacji letnich pod warunkiem uregulowania wszystkich spraw przed końcem roku szkolnego (w wyznaczonym terminie).

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW

 1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. P. Stalmacha w Bażanowicach

 2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

 3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija w dzień poprzedzający zakończenie roku szkolnego.

 4. Podręczniki stanowią własność Gminy Goleszów.

 5. Wypożyczone podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Książki trzeba obłożyć (papierem, plastikową okładką) i podpisać w wyznaczonym miejscu. Nie wolno po nich pisać, rysować. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej); przed oddaniem należy usunąć ślady po ołówku.

 6. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. mapy, płyty, plansze) jest integralną częścią podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zgubienie lub zniszczenie dodatku skutkuje koniecznością pokrycia kosztów zakupu podręcznika.

 7. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic (opiekun prawny) wypożyczającego, wpłacając odszkodowanie w wysokości 100% ceny katalogowej podręcznika do kasy Urzędu Gminy.

 8. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

 9. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki szkoła kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Oświadczenie-pobierz

OŚWIADCZENIE

Przyjmuję do wiadomości i stosowania postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie

pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczenie przez córkę/syna

………………………………..…………………………………………………………. uczennicę/

ucznia klasy ……………………….. podręczniki będące własnością Gminy Goleszów. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku niezwrócenia wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone/zniszczone podręczniki, biblioteka skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

…………………………………. ………………………………………….

data czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

Przewiń do góry
ZADZWOŃ DO NAS