Regulamin

Regulamin świetlicy szkolnej

przy Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha

w Bażanowicach

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości; pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i wypoczynku.

2. Zagadnienia szczegółowe:

 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed i po lekcjach

 • organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce

 • prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym)

 • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabaw na wolnym powietrzu

 • prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas w celu rozwiązania trudności wychowawczy6ch

 • współpraca z biblioteką szkolną w celu uwrażliwiania na kulturę i nabycie nawyku korzystania z książek

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych

 • ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie

 • kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia

3. Zasady uczestnictwa w zajęciach

 • uczniowie mogą przebywać w świetlicy przed lekcjami od godz.

6.45 do 7.45 oraz po lekcjach do godz. 16.00

 • korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne

 • wychodzenie na plac zabaw, boisko, salę gimnastyczną czy salę komputerową jest dozwolone tylko pod opieką i za zgodą wychowawcy

4. Wychowanek świetlicy ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki

 • życzliwego traktowania

 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań

 • poszanowania godności osobistej

 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

5. Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do:

 • przestrzegania regulaminu świetlicy

 • przestrzegania zasad współżycia w grupie

 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie

 • dbania o porządek w świetlicy

 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy

6. Nagrody wobec wychowanków

 • pochwała słowna przez wychowawcę świetlicy

 • pochwała słowna udzielona w obecności wychowawcy klasy

 • pochwała pisemna w dzienniczku ucznia i dzienniku elektronicznym

 • wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy

 • dyplom, nagroda rzeczowa

7. Kary wobec wychowanków

 • upomnienie ustne przez wychowawcę świetlicy

 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy

 • uwaga pisemna w dzienniczku ucznia i w dzienniku elektronicznym

8. Uwagi organizacyjne

 • ucznia klasy I ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy

 • uczniowie klas starszych mogą samodzielnie wychodzić do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 • w przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej (w dzienniczku ucznia lub na kartce) należy przekazać wychowawcy świetlicy;

polecenia wydane ustnie dziecku, nie będą respektowane!

 • wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły i nie zgłosiło swej obecności na świetlicy

 • odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody ponoszą rodzice/opiekunowie

 • zachowanie dziecka w świetlicy będzie miało wpływ na jego ocenę z zachowania

Przewiń do góry
ZADZWOŃ DO NAS