Nauka zdalna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493

1.Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.

2.Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Zaznacza, które treści nie są obowiązkowe i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.

3.Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie (droga mailowa, zdjęcie, skan, platforma).

4.Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.

5.Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe  dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.

  1. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowani za pomocą dziennika elektronicznego (na bieżąco).
  2. Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się.
  3. Zachęcamy do korzystania z materiałów przekazywanych przez nauczycieli do nauki i do współpracy z nauczycielem, pamiętając jednocześnie, że nieobecność ucznia w terminie zaplanowanej lekcji, brak kamery, trudności z połączeniem czy inne przyczyny techniczne, nie mają żadnego wpływu na ocenę pracy i zaangażowania ucznia. Zadania, karty pracy i inne aktywności będzie można zaliczyć po powrocie do szkoły czy też, w skrajnych przypadkach, ustalając to indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
  4. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  5. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
  6. Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę: zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych prac, samodzielną i systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.
Przewiń do góry
ZADZWOŃ DO NAS