Egzamin ósmoklasisty

Informacja dla uczniów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

Informacja dla rodziców.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ROK SZKOLNY 2023/2024

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
  Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin będzie obejmował:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy;

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • Rozporządzenie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym  2023/2024

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001591/O/D20221591.pdf

TERMIN EGZAMINU

Termin główny: maj 2024 r.

Termin dodatkowy: czerwiec 2024 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU

 • 14 maja (wtorek) – język polskiego godz. 9:00
 • 15 maja (środa) –  matematyka godz. 9:00
 •  16 maja (czwartek) – język angielski lub inny język nowożytny godz. 9:00

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

Egzamin ósmoklasisty to cykl pisemnych testów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

W arkuszach egzaminacyjnych, jakie dostaną ósmoklasiści, zawarte będą zadania:

 • otwarte – takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź,
 • zamknięte – takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych.

ILE TRWA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

JĘZYKA POLSKI –  120 minut.

MATEMATYKA – 100 minut.

JĘZYKA ANGIELSKIEGO –  90 minut.

JAKIE PRZYBORY MOŻNA ZABRAĆ NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

Na egzaminie każdy z uczniów powinien mieć długopis lub pióro obowiązkowo z czarnym tuszem. Na teście z matematyki można mieć linijkę. Każdy zdający egzamin może też mieć przy sobie butelkę wody. Jednak należy pamiętać o tym, że powinna stać przy nóżce stolika.

ILE TRZEBA UZYSKAĆ % ŻEBY ZDAĆ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

Egzamin zdaje każdy, kto do niego przystąpił i go ukończył. Nawet gdy uzyska 0%.  Wynik egzaminu nie ma też wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Jednak jest brany pod uwagę podczas naliczania punktów na zakończenie szkoły podstawowej. A te są istotne podczas rekrutacji do szkół średnich.

ILE PUNKTÓW MOŻNA UZYSKAĆ ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

Każdy uczeń po zakończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej może zdobyć maksymalnie 200 punktów:

 • maksymalnie 100 za wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • i maksymalnie 100 za oceny na świadectwie.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone do 3 lipca 2024. Szkoły natomiast do 6 lipca powinny otrzymać zaświadczenia.

Wyniki na zaświadczeniach zostaną przedstawione w procentach i na skali centylowej. Dzięki temu uczniowie zobaczą porównanie swoich wyników z wynikami wszystkich innych zdających w tym samym roku.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

ORAZ JAKĄ WIEDZĄ TRZEBA SIĘ WYKAZAĆ?

Egzamin ósmoklasisty ma zbadać poziom wiedzy ucznia kończącego naukę w szkole podstawowej.

W 2023 roku do egzaminu podejdą uczniowie, którzy dużą część kształcenia realizowali zdalnie. Działo się tak z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym w roku 2023 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Czyli zawężonego katalogu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Podobnie będzie w roku 2025.

Z zakresem materiału, jaki uczeń powinien mieć opanowany na tym etapie można się zapoznać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W zakładce „Egzamin ósmoklasisty”.

Podczas przygotowywania się do egzaminu warto skorzystać z pomocy naukowych. Pomogą one w uporządkowaniu wiedzy zdobytej na przestrzeni lat. Podczas przygotowywania się do testów warto postawić na repetytoria dla ósmoklasistów.

Uczniowie powinni też poćwiczyć rozwiązywanie testów. Arkusze z egzaminami poprzednich roczników można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Są do pobrania za nieodpłatnie.

Do egzaminu warto się przygotować, tym bardziej że jest na to jeszcze trochę czasu.        

      

Za wszystkich tegorocznych ósmoklasistów trzymamy kciuki 😊

Przewiń do góry
ZADZWOŃ DO NAS