Zarządzenie Nr 2/09/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach z dnia 30 września 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zarządzenie Nr 2/09/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogącą stanowić zagrożenie dla uczniów zawiesza się na czas oznaczony zajęcia stacjonarne dla uczniów klasy drugiej w Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 02.10.2020 r.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                      

 

                                                                      Dorota Gaś

                                                                                    (podpis Dyrektora)

Zarządzenie Nr 2/09/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach z dnia 30 września 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach ze względu na sytuację epidemiologiczną
Przewiń do góry