Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach w czasie epidemii COVID-19

Postanowienia ogólne

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. Przy wejściu głównym wywieszone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 4. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić na teren placówki tylko w celach załatwienia spraw formalnych w sekretariacie lub na spotkanie z nauczycielem/ wychowawcą lub dyrektorem szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 5. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania (hol przy wejściu, sekretariat szkoły).

 6. Szkoła i rodzice/ opiekunowie korzystają z szybkiej, skutecznej komunikacji – telefonicznej, przez e-dziennik, komunikatory (np. WhatsApp, Messenger). Zaleca się rodzicom i opiekunom korzystanie z tych form komunikacji w kontaktach z pracownikami szkoły.

 7. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ucznia lub pracownika możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. W uzasadnionej sytuacji dyrektor ma prawo wprowadzić obowiązek pomiaru temperatury każdej osoby wchodzącej na teren placówki.

 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

 9. Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu), w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały prywatnych przedmiotów, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy dzieci.

 10. Personel kuchenny objęty jest zakazem kontaktu z uczniami (z wyjątkiem wydawania obiadów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z użyciem środków ochrony osobistej).

 11. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnych.

 12. Pracownicy obsługi wykonując czynności w kontakcie z uczniami, pozostałymi pracownikami lub osobami wchodzącymi na teren szkoły zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i użycia środków ochrony osobistej.

 13. Nauczyciele wchodzą do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z użyciem środków ochrony osobistej. Ponadto podczas czynności w kontakcie z uczniami innych niż prowadzenie zajęć korzystają ze środków ochrony osobistej (np. dyżur na korytarzu). W pozostałych sytuacjach nauczyciel ma prawo do korzystania ze środków ochrony osobistej.

 14. Konserwator, z uwagi na obowiązujący go zakres czynności, zobowiązany jest do pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z użyciem środków ochrony osobistej. Wyjątek stanowią prace na świeżym powietrzu lub w pomieszczeniu konserwatora.

 15. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły (fakt ten poświadczają podpisem), rodziców i opiekunów prawnych uczniów (poprzez e-dziennik oraz stronę internetową szkoły), a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.

§ 2.Wejście do szkoły i korzystanie z szatni szkolnej

 1. Wejście do szkoły odbywa się wyłącznie głównymi drzwiami z zachowaniem dystansu społecznego.

 2. Dostawcy żywności są obsługiwani przy drzwiach dla personelu przez pracownika bloku żywieniowego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z użyciem środków ochrony osobistej.

 3. Nad wchodzeniem uczniów, pracowników i innych osób czuwa wyznaczony personel obsługi, który jest zobowiązany do postępowania zgodnie z procedurami.

 4. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się stojak automatycznego dozowania płynów z płynem do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły i instrukcją), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Personel zobowiązany jest do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły. Uczniowie najmłodszych klas są przekazywani pracownikom obsługi przy drzwiach, a po lekcjach rodzice odbierają swoje dzieci również przy wejściu głównym do szkoły.

 6. Opiekunowie mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 7. Uczniowie korzystają z szatni w maseczkach zachowując dystans społeczny.

 8. Czas pobytu w szatni szkolnej należy skrócić do minimum. Uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią w wyznaczonych boksach lub szafkach szkolnych, zmieniają obuwie,
  a następnie udają się na korytarz 1, 2 lub na świetlicę- w zależności od planu zajęć.

§ 3.

Organizacja zajęć w klasach i podczas przerw międzylekcyjnych

 1. Organizacja pracy ma umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. Ogranicza się gromadzenie uczniów na terenie szkoły oraz unika częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia (innych niż wynikających z planu lekcji).

 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce/ pudełku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Monitorowanie tego zapisu należy do obowiązków nauczyciela/specjalisty.

 3. Uczniowie spędzają czas przerw w swoich grupach klasowych zgodnie z harmonogramem wymiennie: na korytarzach, w salach lekcyjnych i w ogrodzie szkolnym. Oddziały klasowe nie mieszają się z sobą. Odpowiedzialność nauczycieli wynika z harmonogramu dyżurów.

 4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za realizację odpowiadają odpowiednio: w salach lekcyjnych – nauczyciele, na korytarzach – personel obsługi.

 5. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, placu zabaw oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Dopuszcza się – zależnie od potrzeb – wyłączenie parkingu i przeznaczenie placu asfaltowego na potrzeby uczniów.

 7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Nauczyciele organizujący lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia świetlicowe na sali gimnastycznej/świeżym powietrzu zobowiązani są do ich przeprowadzania zgodnie z wytycznymi i procedurami.§ 4.Organizacja zajęć świetlicowych

 1. Pierwszeństwo do korzystania z zajęć świetlicowych mają dzieci, których oboje rodziców pracuje.

 2. W miarę możliwości uczniowie spędzają czas na zajęciach świetlicowych w grupach klasowych.

 3. Podczas zajęć uczniowie korzystają ze swoich przyborów szkolnych (długopisy, kredki, pisaki, nożyczki itp.). Monitorowanie tego zapisu należy do obowiązków wychowawcy świetlicy.

 4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 5. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia świetlicowe odbywają się również w ogrodzie szkolnym.

 7. Uczniowie mogą korzystać ze szkolnego placu zabaw znajdującego się w ogrodzie szkolnym w czasie zajęć świetlicowych.

 8. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw są regularnie dezynfekowane.

 9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 10. Wykorzystywane podczas zajęć przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), przedmioty z tworzyw umożliwiających dezynfekcję należy odkładać do odrębnego pojemnika. Sprzątaczka ma obowiązek codziennie dezynfekować przedmioty znajdujące się w tym pojemniku.

 11. Uczniowie mogą korzystać z gier planszowych, puzzli, pomocy dydaktycznych z drobnymi elementami itp. Po zakończonej pracy z nimi należy je odłożyć do oddzielnego pudła, opisać datą i odłożyć na kwarantannę. Po trzech dniach uczniowie mogą ponownie skorzystać z tych gier.§ 5.Organizacja pracy stołówki szkolnej

 1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

 2. W szkole obiady wydaje się w systemie zmianowym wydawanie posiłków – uczniowie spożywają je przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

 3. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Za wykonywanie tych czynności odpowiedzialni są pracownicy obsługi stołówki.

 4. Dopuszcza się spożywanie posiłków (drugie śniadanie przyniesione z domu) przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku pod nadzorem nauczyciela.

 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 6. Posiłki wydawane są uczniom przez obsługę stołówki. Obowiązuje harmonogram obejmujący wyznaczony czas na zjedzenie posiłku oraz przerwy w celu przeprowadzenia dezynfekcji.§ 6.Organizacja pracy biblioteki szkolnej. 1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz.

 2. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów (przy zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 1,5 m) – informację o tym należy zamieścić przed wejściem do biblioteki.

 3. Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym uczniom. W salach lekcyjnych i na tablicach informacyjnych na korytarzach znajdują się rozpisane godziny pracy biblioteki szkolnej.

 4. Pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzysta z nich w razie bieżącej potrzeby.

 5. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie czasu można je włączyć do ponownego użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.

 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające.

 7. Po przyjęciu książek od użytkowników należy zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 8. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii, będący w tym czasie pod opieką nauczyciela – bibliotekarza, zobowiązani są do zachowania dystansu poprzez zajęcie wyznaczonych miejsc. Miejsca te po zakończeniu zajęć zostają zdeztynfekowane.§ 7.Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 1. Podczas zajęć pozalekcyjnych obowiązują wszystkie procedury opisane w poprzednich paragrafach- uzależnione jest to od charakteru zajęć i osób w nich uczestniczących.

 2. Jeśli w zajęciach biorą udział uczniowie z różnych oddziałów klasowych, należy zapewnić między nimi odpowiedni dystans społeczny.

 3. Jeśli podczas zajęć są stosowane jakiekolwiek środki dydaktyczne, należy je dezynfekować lub odłożyć na trzydniową kwarantannę.

§ 8.

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do częstego mycia rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 2. Dyrektor zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu
  i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji
  .

 3. Należy dopilnować, aby uczniowie myli ręce szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Nadzór nad tym należy do nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i pełniących dyżury.

 4. Nauczyciele stosują środki ochrony osobistej (rękawiczki, przyłbice itp.) zgodnie z w/w zapisami. Ponadto nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

1) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,

2) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

3) po usunięciu środków ochrony osobistej.

 1. Uczniowie mogą stosować środki ochrony osobistej podczas zajęć lekcyjnych.

 2. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wyrzucać do opisanych koszy, które znajdują się na każdej kondygnacji oraz przy sali gimnastycznej.

 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

 5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 6. W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy odczekać 10 minut (czas wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów), tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.

 9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

§ 9.

1. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce.

2. W szkole znajduje się izolatorium, w którym przebywa uczeń, u którego stwierdzono objawy zakażenia wirusem pod opieką pracownika obsługi.

3. Zawiadamia się rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).

6. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatorium), w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

8. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem ucznia, nauczyciela lub innego pracownika szkoły ustala się teren, w którym poruszała się ta osoba i przeprowadza rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

9. Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach w czasie epidemii COVID-19
Przewiń do góry